REGULAMIN ZAKUPU USŁUGI WIRTUALNEGO BIURA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. DEFINICJE
  1. Biuro – biuro pod adresem ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin
  2. System – strona internetowa pod adresem sienn9.pl wraz z panelem płatności online
  3. Formularz – formularz elektroniczny służący do wykupienia usługi wirtualnego biura
  4. Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, lub inna osoba nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Systemu w celu zakupu usługi wirtualnego biura w celu wykonywania działalności gospodarczej lub statutowej.
  5. Zakup usługi – zakup dokonywany poprzez System.
  6. Operator – ILS Jagoda Żyłkowska, ul. Sienna 9, 70-542 (NIP: 8522322853, REGON: 320872146), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii.
  7. Administrator– ILS Jagoda Żyłkowska, ul. Sienna 9, 70-542 (NIP: 8522322853, REGON: 320872146).
2. ZAKUP USŁUGI
 1. Klient wykupuje usługę w Systemie poprzez stronę internetową sienna9.pl
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu z przyczyn od niego niezależnych. Operator może zawiesić dostęp do Systemu, jeśli jest to konieczne do usunięcia zaistniałych awarii, zagrożeń lub innych nieprawidłowości jak również ze względów bezpieczeństwa.
 3. Klient wykupując usługę zobowiązany jest prawidłowo wypełnić Formularz. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane usługi z powodu nieprawidłowego wypełnienia przez Klienta Formularza bądź z powodu podania w Formularzu nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych, w tym nieprawidłowego adresu e-mail.
 4. Klient, który prawidłowo wypełnił formularz otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zlecenia na przygotowanie przez Operatora umowy i innych dokumentów z nią związanych na podany w Formularzu adres email.
 5. Warunkiem otrzymania przez Klienta potwierdzenia jest prawidłowe wypełnienie przez niego formularza i podanie prawidłowego adresu email.
 6. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez Operatora na przygotowanie umowy i innych dokumentów z nią związanych wraz z potwierdzeniem uznania płatności zostaje przesłane na adres email Klienta. Jeżeli informacje podane w Formularzu nie będą wystarczające do przygotowania umowy i innych dokumentów z nią związanych, Klient zostanie poproszony przez Operatora o przekazanie dodatkowych informacji.
 7. W terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do zawarcia umowy, Klient otrzyma na podany adres e-mail umowę i inne dokumenty z nią związane indywidualnie przygotowane do jego potrzeb.
 8. Opłata za przygotowanie umowy i innych dokumentów związanych z umową wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto.
 9. W przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy opłata, o której mowa w punkcie 2.8. zaliczona jest na poczet ceny za zakupioną usługę.
 10. W przypadku gdy do zawarcia umowy nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Klienta opłata, o której mowa w punkcie 2.8. nie podlega zwrotowi.
 11. W przypadku gdy do zawarcia umowy nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Operatora, Operator zwróci Klientowi opłatę, o której mowa w punkcie 2.8.
 12. W przypadku gdy do zawarcia umowy nie dojdzie z przyczyny leżących po stronie Operatora, a Klientem jest konsument, Operator oprócz zwrotu opłaty, o której mowa w punkcie 2.8. dokona zapłaty na rzecz Klienta – konsumenta w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty, o której mowa w punkcie 2.8.
 13. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony.
3. WARUNKI TECHNICZNE

Do przeglądania oferowanych przez Operatora usług oraz dokonania ich zakupu drogą elektroniczną, niezbędne jest, aby Klient korzystał z urządzeń spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:

 1. posiadanie urządzenia, tj. komputera, notebooka lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 2. posiadanie przeglądarki internetowej:
  1. a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. b) Mozilla Firefox w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Java, JavaScript i Cookies lub
  3. c) Google Chrome w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Java, JavaScript i Cookies lub
  4. d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies lub
  5. e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies;
 3. posiadanie oprogramowania obsługującego pliki w formacie .pdf,
 4. obsługującego minimalną rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
 5. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. PŁATNOŚĆ
 1. Klient po zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz uzupełnieniu Formularza wpłaca opłatę poprzez system płatności. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 2. Po zatwierdzeniu wpłaty opłaty Klient jest informowany za pomocą e-maila o statusie jego płatności.
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
 1. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu realizacji usługi.
 2. W przypadku zaistnienia zdarzeń siły wyższej, niezależnych od żadnej ze stron, takich jak katastrofy, klęski żywiołowe, wojna, strajki i inne wyjątkowe sytuacje uniemożliwiające realizację zamówionej usługi, Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.
6. REKLAMACJE
 1. Klient może składać reklamacje, jeżeli zakupiona usługa nie jest realizowana przez Operatora lub jest realizowana niezgodnie z zawartą umową.
 2. Reklamacja może zostać złożona pisemnie lub zostać przesłana drogą e-mailową na adres: biuro@sienna9.pl. W treści reklamacji wskazać należy co najmniej: imię i nazwisko Klienta, dane dotyczące umowy, opis zgłaszanych zastrzeżeń, adres do przesłania odpowiedzi na reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Operator rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, tj. uzupełnionej w trybie przewidzianym w wskazanym powyżej.
 5. Operator przesyła odpowiedź na reklamację na adres e-mail wskazany przez Klienta składającego reklamację lub na adres korespondencyjny przez niego wskazany.
 6. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO), jest ILS JAGODA ŻYŁKOWSKA z siedzibą w Szczecinie, ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa użytkowników zostały określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie.
8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient będący konsumentem ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulamin, zaś wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9. AKCEPTACJA REGULAMINU
 1. Klient akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „Zgadzam się”, co oznacza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie i akceptuje jego warunki oraz jest świadomy konsekwencji z nich wynikających. Jeżeli Klient nie zaakceptuje Regulaminu, spowoduje to brak możliwości dokonania zakupu.
Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 2

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ KONSUMENTA

This site is registered on wpml.org as a development site.